اعتراف مظنون اصلی حادثه مهاباد

اعتراف مظنون اصلی حادثه مهاباد

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت: مظنون اصلی حادثه مهاباد پس از دستگیری اعترافاتی داشته است. به گزارش ایرنا، این مطلب را سردار سعید منتظرالمهدی روز شنبه در حاشیه هجدهمین گردهمایی تخصصی معاونین اجتماعی فرمانده استان های...