چهار بنیانگذار اصلی جنبش غیرمتعهدها/عکس

چهار بنیانگذار اصلی جنبش غیرمتعهدها/عکس

عکس زیر متعلق به اولین نشست جنبش غیرمتعهدها است که در سال 1961 در بلگراد برگزار شده است. ...