جوان قانون شکن

جوان قانون شکن

در اين ميان زني در حالت ترس و اضطراب آمد مقابل امام عليه السلام ايستاد و گفت :- يا اميرالمؤ منين شوهرم به من ستم مي کند و قسم ياد کرده است مرا بزند. حضرت با شنيدن اين سخن سر فرو افکند و لحظه اي فکر کرد سپس سر برداشت و فرمود:نه...