آثار مثبت و منفی شناخت و عدم شناخت امام زمان (عج)

آثار مثبت و منفی شناخت و عدم شناخت امام زمان (عج)

گفتاری از حضرت آیت الله جوادی آملی از برجسته ترین القاب نورانی وجود مبارک امام زمان بقیة الله است که خدا او را باقی نگه داشت و باقی نگه می دارد؛ ما هم می توانیم بقیة الله بشویم منتها در دامنه آن حضرت و به اندازه...