عصر جنگ ها

عصر جنگ ها

قرن بيستم، قرن افتخارآميزي براي اثبات قدرت توحّش بشر بود! درگيري‌ها و جنگ‌هاي بسياري به وقوع پيوست به طوري كه بيشترين قربانيان را در طول تاريخ به خود اختصاص داد. در اين ميان، نه تنها تعداد جنگ‌ها به لحاظ كمّي افزايش...