فراخوان تظاهرات عمومی جنبش وال استریت برای حمایت از دستگیر شدگان این جنبش

فراخوان تظاهرات عمومی جنبش وال استریت برای حمایت از دستگیر شدگان این جنبش

بنا بر این گزارش،‌ این تظاهرات برای ابراز حمایت و همدلی با کسانی که اخیرا در تظاهرات ششمین ماه شروع جنبش تسخیر وال استریت در نیویورک بازداشت شدند برگزار خواهد شد....