پیامک اعتکاف و معتکفین

پیامک اعتکاف و معتکفین

پیامک اعتکاف امام زمان ناظر است و می‌بیند. انتخابات شما را امام زمان دید؛ اعتکاف شما را امام زمان دید... امام زمان از هر آنچه که نشانه ی‌ مسلمانی‌ و نشانه ی‌ عزم راسخ ایمانی‌ در آن هست... خرسند می‌ شود. رهبر...