جزایر مصنوعی امارات… جاذبه یا فاجعه؟! (+تصاویر)

جزایر مصنوعی امارات… جاذبه یا فاجعه؟! (+تصاویر)

دانش را ازدانا بیاموز برآب نوشتن مردی با بصیرت می طلبد هرسواربراسبی سوارکارنیست مردان بزرگ به چالش های بزرگ تربرمی خیزند شیخ محمـدبن راشد آل مکتوم (حاکم امارات) ساحل دوبی درگذشته ای نه چندان دورمحل تجمع ملاحان کم...