نگاهی به اقدامات جریان های دینی در مقابله با جریان های فمینیستی

نگاهی به اقدامات جریان های دینی در مقابله با جریان های فمینیستی

از این دیدگاه، ارزش نه جلوس در خانه است و نه خروج از آن؛ مهم آن است که زن مسلمان با توجه به وظایف خود و شرایط حاکم بر اجتماع به دنبال رعایت ارزش‏های اساسی باشد. مثلاً پزشک، معلم، فقیه و کارشناس دین شدن زنان، مستلزم خروج از...