جریان یک ازدواج

جریان یک ازدواج

فرمود:- به زودى برده فروشى از اهل بربر مى آيد و در سراى ميمون منزل مى کند و با اين کيسه پول از او دخترى براى ابو عبدالله امام صادق مى خريم .مدتى گذشت . روزى خدمت امام باقر عليه السلام رفتيم . فرمود:- آن برده فروشى که گفته بودم...