ماجرای شگفت عمل جراحی آیت الله خوانساری

ماجرای شگفت عمل جراحی آیت الله خوانساری

تا شروع به خواندن سوره انعام کرد چاقوی جراحی را روی شکم ایشان گذاشت! ماجرای شگفت عمل جراحی آیت الله خوانساری آیت الله خوانساری ...