چهار فعالیت کاخ سفید برای جاسوسی اینترنتی

چهار فعالیت کاخ سفید برای جاسوسی اینترنتی

این سایت آمریکایی در ادامه، 4 راهکار عمده ای که دولت آمریکا طی سال های اخیر، برای جاسوسی از شهروندان خود آنها را در دستور کار قرار داده است به این ترتیب معرفی می کند:...