ثمره محبت به بندگان

ثمره محبت به بندگان

كسانى كه در راه خدا دوستى می كنند و براى خدا با یک دیگر مهر می ورزند، در روز قیامت بر منبرهائى از نور خواهند بود عقیق:محبت به خلق خدا بی پاداش نیست بلکه علاوه بر فواید اجتماعی و روحی، روانی فایده اخروی نیز در بر دارد. در...