نگرانی ضد انقلاب از پخش سریال کلاه پهلوی

نگرانی ضد انقلاب از پخش سریال کلاه پهلوی

سایتهای سلطنت طلب در واکنش به تیزر این سریال مدعی شدند«این یک فیلم تبلیغاتی است»...