تیتراژ پایانی ساختمان پزشکان +من عاشقت شدم سیروان خسروی

تیتراژ پایانی ساختمان پزشکان +من عاشقت شدم سیروان خسروی

تیتراژ پایانی ساختمان پزشکان متن من عاشقت شدم تو لحن خنده هات احساس غم نبود من عاشقت شدم دست خودم نبود این خونه روشنه اما چراغی نیست دنیام عوض شده این اتفاقی نیست احساس من به تو مابین حرفام نیست هر چی بهت میگم اونی...