بزرگان جهان از امام حسین(ع) می گویند

بزرگان جهان از امام حسین(ع) می گویند

دیکنز چارلز: اگر منظور امام حسین(ع) جنگ در راه خواسته های دنیایی خود بود من نمی فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند. پس عقل چنین حکم می کند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری کرد جرجی زیدان، نویسنده لبنانی: پس...