افزایش بهای جهانی نفت با بازداشت این روحانی شیعی / توفیق العامر

افزایش بهای جهانی نفت با بازداشت این روحانی شیعی / توفیق العامر

در همین حال کارشناسان مسائل سیاسی عربستان سعودی به صورت عمیق تر به علت اصلی این مسأله نگاه کرده و اعلام کردند که بازداشت شیخ "توفیق العامر" را می توان اولین گام و یا اقدام جدی ضد شیعیان عربستان پس از آغاز سلسله سقوط رژیم...