توشه بر دوش به سوی آخرت !

توشه بر دوش به سوی آخرت !

من مسافرم . اين توشه سفر من است . مي برم در جاي محفوظي بگذارم (تا هنگام مسافرت دست خالي و بي توشه نباشم !)گفتم :- يابن رسول الله ! اين غلام من است ، اجازه بفرما اين بار را به دوش ‍ بگيرد و هر جا مي خواهي ببرد.فرمودند:- تو را به...