عذرخواهی پس گرفته شد!

عذرخواهی پس گرفته شد!

سخنگوی دولت درباره توزیع نامناسب سبد کالا گفت رئیس جمهور با فروتنی عذرخواهی کرد اما استحقاقش را نداشت! ...