تورات

تورات

ساختار و تقسیم بندی کتاب تورات این پنج سفر کتاب اول یا این پنج کتاب سفر از کتاب مقدس عبارتند از: 1- سفر تکوین یا پیدایش؛ در اینجا داستان آفرینش جهان و سلسلة النسب انسان، سرگذشتی از آدم و حوا، نوح، ابراهیم، لوط، اسماعیل،...