دانشگاه بزرگ جعفری

دانشگاه بزرگ جعفری

هر یك از این شاگردان شخصیتهای بزرگ علمی و چهره‏های درخشانی بودند كه خدمات بزرگی انجام دادند. گروهی از آنان دارای آثار علمی و شاگردان متعددی بودند. به عنوان نمونه «هشام بن حكم» سی و یك جلد كتاب نوشته و «جابر بن حیان» نیز...