عناصر کلیدی حکومت جهانی

عناصر کلیدی حکومت جهانی

  1. توحیدالف) در الوهيّت: كه خدایی جز او را خدا نخوانیم؛1ب) در ربوبيّت: كه یگانه مدبّر عالم را او بدانیم؛2ج) در خالقيّت: كه كسی جز او را آفریدگار جهان نشناسیم؛3د) در عبوديّت: كه احدی جز او را نپرستیم.4وحدت كلمه از اصول مسلّم...