توجه به همسایه ، هنگام خریدارى خانه

توجه به همسایه ، هنگام خریدارى خانه

در مورد خريدن خانه اى ترديد داشتم ، يک نفر يهودى به من گفت : ((آخر من در اين محله خانه دارم (و خانه ها را مى شناسم ) وصف اين خانه را آن گونه که هست از من بپرس ، به نظر من اين خانه را خريدارى کن ، که هيچ عيبى ندارد.))گفتم : ((عيبى جز...