توجه به روزى دهنده

توجه به روزى دهنده

داناى پيرى شنيدم در نصيحت به يکى از مريدان خود چنين مى گفت : ((اى پسر به همان اندازه که دل انسان به رزق و روزى تعلق دارد، اگر به روزى دهنده تعلق داشت ، مقام او از مقام فرشتگان بالاتر مى رفت .فراموشت نکرد ايزد در آن حالکه بودى...