توانگر بخیل

توانگر بخیل

ثروتمندى بخيل ، داراى يک پسر بيمار و رنجور بود، خيرخواهان به او گفتند: مصلحت آن است که براى شفاى پسرت ، ختم قرآن کنى ( يکبار قرآن را از آغاز، پايان بخوانى ) با قربانى کنى ، و با ذبح گوسفند و يا شتر، گوشت آنها را صدقه بدهى...