عکس/تنگه واشی در دوره قاجار

عکس/تنگه واشی در دوره قاجار

تراز: تنگه واشی، از شکارگاه هایی بود که ناصرالدین شاه با عوامل دربار برای شکار در آنجا اردو می...