تناسب شغل با محل سکونت

تناسب شغل با محل سکونت

يکى از هندوها، طريق نفت اندازى را ياد مى گرفت . حکيمى به او گفت : (( تو که در خانه ساخته شده از نى زندگى مى کنى چنين بازيچه اى براى تو روا نيست .))تا ندانى که سخن عين صوابست مگوىو آنچه دانى که نه نيکوش جوابست...