تمجید از سخاوت شاهزاده

تمجید از سخاوت شاهزاده

پادشاهى از دنيا رفت و ملک و گنج فراوانى نصيب فرزندش شد، شاهزاده دست کرم و سخاوت گشود و به سپاهيان و ملت ، نعمت فراوان بخشيد:نياسايد مشام از طبله عود بر آتش نه که چون عنبر ببويدبزرگى بايدت بخشندگى کنکه دانه تا نيفشانى...