تلاش یا راه توانگر شدن !

تلاش یا راه توانگر شدن !

مرد بدون آنکه خواسته اش را اظهار کند، از محضر پيغمبر صلي الله عليه و آله بيرون آمد. بار دوم نزد پيامبر گرامي آمد و بي پرسش ‍ برگشت . تا سه بار چنين کرد. روز سوم رفت و تيشه اي به عاريت گرفت ، بالاي کوه رفت و هيزم گرد آورد و در...