تلاش براى رسیدن به کعبه مقصود

تلاش براى رسیدن به کعبه مقصود

کز تحمل ستوده شد بختىتا شود جسم فربهى لاغرلاغرى مرده باشد از سختىساربان گفت : ((اى برادر! حرم در پيش است و حرامى در پس . اگر رفتى ، بردى و گر خفتى مردى . )) (يعنى : برادرم ! کعبه در پيش روى است و رهزن در پشت سر، اگر به راه ادامه...