۷ اشتباه تغذیه ای بانوان

۷ اشتباه تغذیه ای بانوان

بسياري از زنان موافق اصول تغذيه اي هستند،‌ اما همين كه كارهاي روزمره را شروع مي كنند به اولويت هاي ديگر مي پردازند و براي سرعت و سهولت بخشيدن به كارها، در مصرف خيلي از غذاها افراط كرده و بعضي ديگر را كمتر از ميزان مورد...