تضییع جوانى

تضییع جوانى

امام صادق عليه السلام فرمود:دوست ندارم جوانى از شما را ببينم مگر آنکه روز او به يکى از دو حالت آغاز گردد. يا عالم باشد يا متعلم و دانشجو. اگر نه عالم باشد و نه متعلم ، در انجام وظيفه کوتاهى کرده و کوتاهى در انجام وظيفه تضييع...