به سزایت خواهی رسید..!

به سزایت خواهی رسید..!

تصویر کارگردان حرامی فیلم (برائت از مسلمانان) اری به خدای محمد (ص) قسم به سزایت خواهی...