تشنه را در دهان ، چه در چه صدف

تشنه را در دهان ، چه در چه صدف

عربى بيابانگرد را در بصره در نزد طافروشان ديدم مى گفت : روزى رد بيابانى راه را گم کردم ، و توشه و غذاى راه تمام شد و خود را در خطر هلاکت مى ديدم ، ناگاه در مسير راه کيسه اى پر از مرواريد يافتم ، اول تصور کردم که گندم پخته است ،...