نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور فالون دافا (۳)

نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور فالون دافا (۳)

   تزكيه شين شينگ شين شينگ سرشت قلب و ذهن و خصوصيات اخلاقي است.(1) تزكيه شين شينگ در هماهنگي با سرشت جهان يعني شن، رن و جن اتفاق مي افتد. كسي كه بتواند راستي، مهرباني و بردباري بورزد در حال تزكيه شين شينگ است و ميتواند با...