تجارت با هفتاد دینار حلال

تجارت با هفتاد دینار حلال

روزي جواني به حضور امام صادق عليه السلام آمد و عرض کرد:- سرمايه ندارم .امام عليه السلام فرمود: درستکار باش ! خداوند روزي را مي رساند.جوان بيرون آمد. در راه ، کيسه اي پيدا کرد. هفتصد دينار در آن بود. با خود گفت : بايد سفارش امام...