تاریخچه مهدکودک و نسبت آن با سبک زندگی

تاریخچه مهدکودک و نسبت آن با سبک زندگی

 گروه فرهنگي، ر.ابوالقاسمی: «پیشرفت» لوازمی دارد و یکی از این لوازم مهدکودک است. با گذری بر تاریخ مهدکودک و تحلیلی بر آن، شاید بالاخره پیش‌فرض پیشرفت مورد تردید قرار گیرد، و مهم‌تر از آن، این تلقی که «تنها شکل پیشرفت،...