تاثیر نماز بر شخصیت منزوی ( اسکیزوئید)

تاثیر نماز بر شخصیت منزوی ( اسکیزوئید)

این افراد آرام، مردم گریز، درون گرا و غیر اجتماعی هستند و ضمن كناره گیری و عدم دخالت در امور روزمره، به دیگران چنان اهمیتی نمی دهند و شاید اگر مختصر ذوق ادبی هم داشته باشند، با برداشتی سطحی از این بیت مشهور عارفانه،...