تأکید ایرانی ـ روسی على توسیع جهود تسویه الأزمه السوریه

تأکید ایرانی ـ روسی على توسیع جهود تسویه الأزمه السوریه

شدد وزیرا الخارجیه الإیرانی محمد جواد ظریف والروسی سیرغی لافروف، السبت، على ضروره توسیع الجهود الدولیه بشأن سوریا، بما فی ذلک ضم إیران ومصر للدعم الخارجی للعملیه السیاسیه بسوریا. لافروف وظریف ...