بیوگرافی شیطان

بیوگرافی شیطان

2) اولین كسى كه در پیشگاه با عظمت الهى تكبر نمود و به دستور خالق خود عمل نكرد. 3) اولین كسى كه كه معصیت و نافرمانى خدا را كرد و آشكارا با او مخالفت نمود. 4) اولین كسى كه به دروغ گفت : خدا گفته از این درخت نخورید، چون درخت جاوید...