واقعا شما بچه بسیجی ها … ؟!

واقعا شما بچه بسیجی ها … ؟!

دخترک رو به من کرد و گفت:واقعا آقا؟! گفتم:ببخشید چی واقعا؟!...