بچه‌ای به نام “هیلاری”

بچه‌ای به نام “هیلاری”

گرداب- با گفتن یک خاطره فوتبالی، گریزی می زنم به دروازه به شدت سوراخ کاخ سفید با این وزیر خارجه زپرتی‌اش که صدرحمت (بخوانید لعنت!) به آلبرایت و اون یکی… خدایا! اسمش چی بود؟! آهان! کاندولیزا رایس. القصه! بچه‌تر از این...