بیچارگى مسافر بى توشه

بیچارگى مسافر بى توشه

در بيابان وسيع و پهناورى ، مسافرى راه را گم کرد، نيرو و توشه راه از غذا و آبش تمام شد، چند درهم پول در هميانش بود و آن هميان را به کمر بسته بود، بسيار تلاش کرد تا راه پيدا کند، ولى به جايى نبرد و سرانجام با دشوارى به هلاکت...