اهمیت آموزش و پرورش / امام خامنه ای

اهمیت آموزش و پرورش / امام خامنه ای

به هر حال كارهاى زيادى داريم. در آموزش و پرورش، در دستگاه‌هاى تبليغاتى، در صدا و سيما، در دستگاه‌هاى دولتى، در ملبسين به لباس بنده، خيلى كار داريم، خيلى كار بايد انجام بدهيم. ما مسئوليم. شانه‌مان زير سنگينى بار مسئوليت...