بى اعتنایى یار، آسانتر از محرومیت از دیدارش

بى اعتنایى یار، آسانتر از محرومیت از دیدارش

و لغزشى ننموده اى ، در عين حال براى دانشمندان شايسته نيست که خود را در معرض تهمت مردم قرار دهند و در نتيجه از ناحيه بى ادبان ، جفا بکشند و به زحمت بيفتند.))به من چنين پاسخ داد: ((اى دوست مرا در اين حال ، سرزنش نکن ، که در اين...