بهشت و جهنم

بهشت و جهنم

که جمعی از مردم در اطراف دیگ بزرگ غذا نشسته بودند. همه گرسنه ، ناامید و در عذاب بودند. هر کدام قاشقی داشت که به دیگ می رسید ولی دسته قاشقها بلندتر از بازوی آنها بود...