بهترین مکان ها برای تلاوت قرآن کجاست؟

بهترین مکان ها برای تلاوت قرآن کجاست؟

خانه ای که صدای قرآن اهل آن، از کوچک و بزرگ، طنین انداز است، دنیایشان نیز آباد است. خیر و برکت آن زیاد است و رزق و روزی آن خانه فزونی می یابد. ...