بهترین راه خداشناسى

بهترین راه خداشناسى

هشام گفت :- اگر کسى از من بپرسد خدايت را چگونه شناختى ؟ در پاسخ مى گويم :((من خداوند را به واسطه وجود خودم شناختم . او نزديک ترين چيزها به من است . چون مى بينم اندام من داراى تشکيلاتى است که اجزاى گوناگون آن با نظم خاص در جاى...