بهترین اهل بهشت

بهترین اهل بهشت

حضرت فاطمه عليهاالسلام فرمود:- به همسرت بگو اگر آنچه را که دستور داده ايم بجا مى آورى و از آنچه که نهى نموده ايم دورى مى جويى از شيعيان ما هستى وگر نه شيعه ما نيستى .زن به منزل برگشت و فرمايش حضرت زهرا عليهاالسلام را براى...