متن کامل وصیتنامه سید احمد خمینی به خانواده امام(ره)

متن کامل وصیتنامه سید احمد خمینی به خانواده امام(ره)

متن كامل وصيتنامه مرحوم سيداحمد خميني از شماره 10 فصلنلمه حضور منتشره در بهار 1374 ارائه مي شود:* متن وصيت نامه يادگار امامبسم الله الرحمن الرحيمبا اميد به رحمت واسعه حضرت حق جل جلاله و ايمان به حقانيت آنچه حضرت خاتم...